Jesteśmy przejrzyści jak szkło

Ochrona środowiska

Dlaczego recykling?

Szkło stanowi około 10% odpadów komunalnych. Największy udział w masie odpadów szklanych stanowią opakowania szklane. Szacuje się, że w Polsce statystyczny mieszkaniec produkuje ponad 25 kg odpadów szklanych rocznie. W przeważającej masie odpadów szklanych znajduje się szkło nadające się do recyklingu.

W Europie recykling szkła zalicza się do najbardziej zaawansowanych, a najważniejszym czynnikiem, dla którego szkło powinno być poddawane recyklingowi jest ochrona środowiska. W obecnym czasie, kiedy szczególną uwagę zwraca się na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, możliwość zredukowania emisji tego gazu z procesu topienia szkła może być realizowana przez zwiększenie udziału stłuczki szklanej we wsadzie szklarskim.

Nawet niewielki jej dodatek powoduje znaczne zmniejszenie zapotrzebowania energii, a co za tym idzie, zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Należy też wspomnieć o sporym obniżeniu zapotrzebowania na surowce do produkcji szkła, co prowadzi do zmniejszenia objętości odpadów na składowiskach i zahamowania degradacji środowiska naturalnego.

Dlatego też selektywne zbieranie odpadów powinno być nie tylko obowiązkiem, który nakłada na nas państwo, ale przede wszystkim nawykiem, który zagwarantuje lepsze warunki życia nam samym oraz przyszłym pokoleniom.

Efekt ekologiczny recyklingu

Bezpieczeństwo produkcji

Troska
o środowisko

Ekologia

Ochrona środowiska naturalnego to najważniejszy aspekt działalności DSS Recykling.

Jakość

Poziom świadczonych przez nas usług i wprowadzone normy potwierdzają liczne certyfikaty jakości.

Bezpieczeństwo

Prezentujemy wyniki badań, raportów i analiz. Przestrzegamy najsurowszych norm.

Efekt ekologiczny recyklingu

Recykling odpadów szkła płaskiego i opakowaniowego znacznie przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów gromadzonych na składowiskach, tym samym wydłużając „żywotność” składowisk odpadów.

Najbardziej efektywnym sposobem recyklingu szkła, i to zarówno płaskiego jak i opakowaniowego, jest poddanie oczyszczonych odpadów powtórnemu wytopowi w piecu szklarskim w celu ponownego wyprodukowania wyrobów szklanych. Dodatkowe korzyści wynikające z zastosowania stłuczki szklanej jako surowca w procesie topienia szkła to:

 • zmniejszenie emisji CO2 poprzez minimalizację zużycia paliwa oraz surowców węglanowych, jak np. mączka wapienna, soda, dolomit, które ulegają rozkładowi z wydzieleniem dwutlenku węgla,
 • redukcja emisji SOx, np. szkło zielone może być topione bez użycia środków klarujących (siarczanu sodu i wapnia),
 • ograniczenie emisji chloru i fluoru,
 • ograniczenie emisji pyłów poprzez zmniejszenie ilości zużywanych pierwotnych surowców, które zawierają średnio do 25% części pylistych o wielkości ziaren poniżej 0,10 mm,
 • ograniczenie emisji NOx przez ograniczenie spalania paliwa w piecach szklarskich.

Przyjmuje się, że 1 kg stłuczki zastępuje 1,2 kg surowców pierwotnych, obniżając równocześnie koszty surowców zestawu i dając znaczący efekt środowiskowy. Według danych opublikowanych przez Niemieckie Zrzeszenie Producentów Szkła, dodatek stłuczki szklanej w produkcji szkła ma wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania wsadu szklarskiego o:

 • 0,72 tony piasku kwarcowego, którego głównym składnikiem jest kwarc SiO2,
 • 0,25 tony sody kalcynowanej (węglan sodu Na2CO3),
 • 0,18 tony mączki wapiennej zawierającej węglan (IV) wapnia, CaCO3,

Wykorzystanie odpadów szklanych odpowiednio oczyszczonych pozwala na znaczące zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, a zatem istotne zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne. Produkcja szkła z zawartością stłuczki szklanej jest mniej energochłonna niż produkcja z pierwotnych surowców, ponieważ każde 10% stłuczki szklanej obniża zapotrzebowanie na energię o 2,3-2,8%. Podczas produkcji szkła z dodatkiem stłuczki szklanej można zaoszczędzić aż do 25% energii, jaką zużywa się przy produkcji szkła z surowców pierwotnych. Dodatek tylko 1% stłuczki szklanej do zestawu szklarskiego powoduje zmniejszenie zużycia energii o ok. 8 kJ/kg szkła. Zmniejszenie zużycia energii wynika w głównej mierze z obniżenia temperatury topnienia zestawu szklarskiego zawierającego stłuczkę szklaną. Wiąże się to z faktem niższej temperatury topnienia szkła sięgającej 1000oC przy 1200-1300oC, w przypadku zestawu szklarskiego niezawierającego stłuczki szklanej. Większy dodatek stłuczki szklanej powoduje więc obniżanie temperatury topnienia zestawu szklarskiego, gdyż stłuczka tworzy szybciej fazę ciekłą, co ułatwia i przyśpiesza przebieg reakcji zachodzących w procesie topienia szkła.

Obniżenie temperatury ma również wpływ na ograniczenie ilości odgazowanych substancji, które powstają z surowców pierwotnych. Obecność stłuczki w zestawie zmniejsza korozję wymurówki pieca, co wydłuża okres eksploatacji wanien szklarskich oraz zmniejsza rozkurz zestawu w piecu. Powoduje to mniejszą emisję pyłów i par składników zestawu ulatniających się wraz ze spalinami. Stłuczka szklana zawiera mniej chlorków i fluorków niż materiał pierwotny, co powoduje minimalizację emisji fluoru i chloru.

Bardzo ważnym parametrem jest istotne zmniejszenie ilości emisji CO2 do atmosfery z procesu wytopu masy szklanej w hucie, wynikający nie tylko ze zmniejszenia surowców produkcyjnych uwalniających dwutlenek węgla podczas procesu wytopu, ale również poprzez znaczne zmniejszenie zużycia energii (nawet do 25% w zależności od ilości stłuczki szklanej we wsadzie) do ogrzania wsadu. Jak wiadomo redukcja CO2 jest bardzo trudna w realizacji ponieważ wnika w dużej mierze z ilości spalonego paliwa oraz rodzaju wsadu, dlatego zasadniczym elementem zmniejszającym emisję dwutlenku węgla do atmosfery jest obniżenie zużycia energii przy zachowaniu wydajności produkcyjnej. Dzięki zastosowaniu odpadów szklanych w procesie wytopu szkła następuje zmniejszenie objętości wsadu na jednostkę wyprodukowanego wyrobu oraz obniżenie temperatury topnienia wsadu szklarskiego, co w rezultacie przekłada się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery w ilości około 220 kg na tonę powtórnie wprowadzonego szkła.

Obecnie kładzie się duży nacisk na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Możliwość redukcji emisji tego gazu z procesu wytopu szkła może być realizowana przez zwiększenie udziału stłuczki szklanej we wsadzie szklarskim. Jednak realizacja tego zadania musi być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem nie tylko ilościowym, ale i jakościowym stłuczki szklanej. Dlatego bardzo istotnym elementem całego procesu recyklingu szkła jest proces oczyszczenia, separacji i frakcjonowania szkła, a wcześniej zbierania odpadów szklanych.

Innym bardzo ważnym aspektem działalności DSS Recykling jest realizacja obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych, zgodnie z polityką środowiskową UE. Biorąc pod uwagę wymagania stawiane Polsce w ramach wspólnoty UE, dotyczące stopnia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, należy stwierdzić, że konieczność uzyskania recyklingu odpadów szklanych opakowaniowych na poziomie 600 tys. Mg rocznie musi się wiązać z dodatkowymi inwestycjami w zakresie nowych linii recyklingu odpadów szklanych.

Tabela 1. Poziomy recyklingu odpadów szklanych opakowaniowych na lata 2007-2014.

UWAGA. Powyższa tabela sporządzona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. 2007, poz. 752).

Warto zwrócić uwagę na stopień wykorzystania stłuczki szklanej w innych państwach Europy.

W niektórych niemieckich hutach szkła udział materiału z procesu recyklingu sięga 80%, a w Szwajcarii nawet do 100% wsadu szklarskiego.

Bezpieczeństwo produkcji

Do ponownego użycia przygotowujemy szkło z ciągłego wytopu, szkło budowlane, takie jak szyby okienne i samochodowe oraz szkło zbierane selektywnie z opakowań szklanych (butelki, słoiki, itp.).

Ograniczamy ilości powstających odpadów:

 • prowadzimy ciągły monitoring ilości przyjmowanych, przetwarzanych i zbieranych odpadów oraz ich szczegółową ewidencję,
 • wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji eksploatujemy zgodnie z instrukcjami technologicznymi, co zapewnia ich bezawaryjną i efektywną pracę,
 • okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń wchodzących w skład instalacji prowadzimy regularnie, zgodnie z wytycznymi producenta, przez wyspecjalizowane firmy.

 

Gwarantujemy 100% bezpieczeństwa

Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej zajmuje się przetwarzaniem stłuczki szklanej nie zawierającej substancji niebezpiecznych. Duży nacisk kładziony jest na jakość zbieranego szkła. Stłuczka szklana po przetworzeniu to rozdrobnione szkło nie zawierające żadnych zanieczyszczeń.

Troska o środowisko

Dbamy o powietrze

Bilans dowożonych surowców i produktów wytwarzanych przez DSS Recykling nie wykazuje różnic mogących świadczyć o stratach przetwarzanego materiału poprzez odprowadzanie tych zanieczyszczeń do powietrza.

W celu ochrony powietrza stosujemy cały szereg, wzajemnie się uzupełniających, technologii i procedur:

 • proces załadunku stłuczki szklanej prowadzimy przy zapewnieniu zraszania wodą oraz zgodnie z zaleceniami w ustawianiu łyżki ładowarki przy zsypie pionowo w dół, co znacznie ogranicza emisję,
 • proces rozdrabniania prowadzimy na wilgotnym materiale w zamkniętych przestrzeniach urządzeń, a główne procesy przetwarzania odpadów przeprowadzamy w zamkniętej hali produkcyjnej,
 • stosujemy zraszanie za pomocą automatycznie sterowanych zraszaczy,
 • każdy z naszych układów separacji powietrznej wyposażony jest w zestaw urządzeń oczyszczających składających się z cyklonu i filtra tkaninowego,
 • regularnie sprzątamy i zamiatamy obszar drogi dojazdowej, parkingów, placów manewrowych i dojazdowych (kilka razy w ciągu tygodnia).

 

Dbamy o wodę

Proces przetwarzania stłuczki szklanej należy do technologii, w których nie powstają żadne ścieki przemysłowe. Nasza instalacja wyposażona jest we wszystkie możliwe zabezpieczenia wynikające z dokumentacji zalecanych dla tego procesu oraz prowadzona zgodnie z praktyką stosowaną w zakładach przetwarzania szkła poza granicami kraju (Niemcy, Dania). Na terenie naszego zakładu powstają jedynie ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych oraz ścieki bytowe. Woda używana do zraszania szkła nie dostaje się do kanalizacji.

 

Przestrzegamy norm

Instalacja do przetwarzania stłuczki szklanej w Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej w żadnym elemencie wpływu na środowisko, nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.

 

Badania hałasu

Nasz zakład znajduje się w znacznym oddaleniu od terenów podlegających ochronie – w obniżeniu terenu i na skrzyżowaniu dwóch linii kolejowych znajdujących się na wysokich nasypach kolejowych, co powoduje, że hałas jest odbijany i tłumiony w wyniku ukształtowania terenu, a zabudowa mieszkaniowa jest ekranowana.

Wszystkie stosowane urządzenia są nowe, w dobrym stanie technicznym i charakteryzują się niskimi mocami akustycznymi.

W celu oceny wpływu DSS Recykling w Dąbrowie Górniczej na stan klimatu akustycznego w otoczeniu podczas normalnej pracy instalacji przeprowadzono pomiary hałasu w środowisku. Pomimo, że instalacja zgodnie z obecnym pozwoleniem nie może pracować w porze nocnej, przeprowadzono dodatkowe pomiary wpływu instalacji na tereny chronione przed hałasem w porze nocnej. Dla potrzeb realizacji pomiarów w porze nocnej instalacja została specjalnie uruchomiona, o czym wyprzedzająco poinformowano Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Pomiary wykonano przy użyciu sprzętu pomiarowego o 1 klasie dokładności. W czasie ich prowadzenia pracowała maksymalna ilość źródeł hałasu dla normalnej pracy zakładu.

Wyniki wszystkich przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują, że praca DSS Recykling nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych, równoważnych poziomów dźwięku na terenach chronionych przed hałasem – zarówno w ciągu dnia, jak i nocą.

Szukaj
Close this search box.