Jesteśmy przejrzyści jak szkło

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pozwolą Pani/Panu w przystępny sposób ustalić w szczególności kto, w jakim celu i jak przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz jakie przysługują Pani/Panu w związku z tym prawa. Nie musi Pani/Pan w żaden sposób odpowiadać na to pismo, a jego doręczenie nie spowoduje powstania po Pani/Pana stronie jakichkolwiek obowiązków. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy jednak do kontaktu z nami, zgodnie z poniższymi informacjami.

Administrator: Administratorem danych osobowych jest DSS Recykling sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Magazynowa 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza, NIP 754-10-05-314, REGON 530964012, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038039,
telefon 32 260 89 70,
adres e-mail rodo@dss-recykling.pl,

Inspektor Ochrony Danych: Ustanowienie Inspektora Ochrony Danych w naszym przypadku nie było obowiązkowe i nie został on ustanowiony. Prosimy o kontakt bezpośrednio z Administratorem pod wskazane powyżej dane kontaktowe.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe możemy przetwarzać w szczególności we wskazanych poniżej celach (jednym lub większej liczbie:

(i) w celu zawarcia umowy, w szczególności sprzedaży lub dostawy stłuczki szklanej lub innych towarów, w celu wykonania oferowanych przez nas usług, w tym transportowych, na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą, a więc dla podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

(ii) w celu weryfikacji Pani/Pana wiarygodności, jako naszego klienta, a więc dla podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody, w razie jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

(iii) w celu wykonania umowy, w szczególności sprzedaży lub dostawy stłuczki szklanej lub innych towarów, w celu wykonania oferowanych przez nas usług, w tym transportowych, przyjęcia lub wydania towarów, rozpatrywania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych i reklamacyjnych oraz obsługi procesów płatności na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

(iv) w celu zawarcia lub wykonania umowy, w szczególności sprzedaży lub dostawy stłuczki szklanej lub innych towarów, w celu wykonania oferowanych przez nas usług, w tym transportowych, przyjęcia lub wydania towarów, rozpatrywania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych i reklamacyjnych oraz obsługi procesów płatności, gdy Pani/Pana dane zostały nam udostępnione przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę a ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji takiej umowy lub świadczenia usług, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

(v) w celach księgowych i podatkowych z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny dot. zwłaszcza archiwizacji danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

(vi) w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, badania satysfakcji naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów i usług, optymalizacji procesów obsługi klientów, budowania wiedzy o naszych klientach i ich potrzebach, analizy finansowej naszej spółki), co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

(vii) w celach marketingu bezpośredniego usług i produktów naszych oraz naszych partnerów, w tym organizacji i przeprowadzania konkursów, organizowania spotkań promocyjnych i konferencji, wysyłki zaproszeń i prowadzenia korespondencji, co stanowi realizację naszych lub stron trzecich (naszych partnerów) prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

(viii) w celach marketingu usług i produktów naszych oraz naszych partnerów środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą wiadomości sms/mms lub pocztą e-mail na podstawie Pani/Pana zgody, w razie jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); (ix) w celu archiwizacji (dla potrzeb dowodowych, na wypadek ewentualnych sporów prawnych), co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); (x) w celu dochodzenia ewentualnych przysługujących nam i niezaspokojonych roszczeń cywilnoprawnych (przede wszystkim z tytułu opóźnień w zapłacie), jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami naszych klientów i osób trzecich, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej: Prawnie uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej uzasadniające przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zostały wskazane powyżej w pkt (iv), (vi), (vii), (ix) i (x) i obejmują: realizację zawartych przez nas umów, cele analityczne, marketing bezpośredni usług i produktów naszych oraz naszych partnerów, archiwizację danych oraz dochodzenie naszych roszczeń cywilnoprawnych i obronę przed roszczeniami naszych klientów i osób trzecich. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: Możemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane kontaktowe i identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, nr NIP, nadany przez nas nr klienta), dane biometryczne (wizerunek na zdjęciach lub filmach), dane adresowe, dane dotyczące zdolności płatniczej, dane dotyczące zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy, dane dot. wykorzystywanych pojazdów (np. nr VIN, nr rejestracyjny);

Odbiorcy danych/Kategorie odbiorców danych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych (podmiotami przetwarzającymi), którym możemy ujawnić Pani/Pana dane, mogą być podmioty z naszej grupy kapitałowej oraz nasi partnerzy, z którymi wspólnie lub przy pomocy których oferujemy niektóre usługi dla naszych klientów (np. firmy transportowe, firmy kurierskie). Przewidujemy również możliwość udostępnienia Pani/Pana danych osobowych następującym kategoriom odbiorców: huty szkła i podmioty przetwarzające stłuczkę szklaną i odpady, agencje reklamowe, kancelarie prawnicze, podmioty oferujące usługi typu call-center, likwidatorzy szkód i ubezpieczyciele, nasi podwykonawcy, hotele i inne podmioty organizujące konferencje i szkolenia, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, drukarnie, zrzeszenia i organizacje branżowe.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich:. Nie przewidujemy i nie mamy zamiaru przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza UE lub poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe udostępnione nam w celu zawarcia i wykonania umowy będą przez nas przechowywane przez okres realizacji umowy, okres świadczenia usług posprzedażowych i okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia Stron i osób trzecich związane z tą umową, tj. co do zasady przez okres dwóch lat od chwili wykonania umowy, i zostaną usunięte najpóźniej z końcem roku, w którym upływa ten termin, o ile nie będą przetwarzane w innych dopuszczalnych prawnie celach. Jeżeli nie dojdzie zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe ujawnione nam przed jej zawarciem, zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, z wyjątkiem danych wykorzystywanych do marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Dane wykorzystywane do marketingu bezpośredniego będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, albo do czasu, kiedy dane przestaną być aktualne. Dane wykorzystywane w celach księgowych i podatkowych z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny dot. archiwizacji, będą przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym doszło do wykonania umowy (w którym doszło do powstania obowiązku podatkowego). Dane wykorzystywane na podstawie odrębnej zgody będą przez nas przechowywane do czasu jej odwołania. Wszystkie dane mogą być dodatkowo przechowywane w celach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. archiwizacji i obrony przed ewentualnymi roszczeniami
związanymi z przetwarzaniem danych, przez dodatkowy okres równy okresowi przedawnienia roszczeń (max. do 10 lat).

Prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym informacji o ich przetwarzaniu i zakresie przetwarzania; prawo do ich sprostowania, jeżeli dane są niekompletne lub nieaktualne; prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych do innego administratora. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO albo w celach marketingu bezpośredniego, w tym zwłaszcza wobec profilowania. W celu skorzystania z tych praw prosimy skontaktować się z nami pod adresem e-mail administratora rodo@dss-recykling.pl

Cofnięcie zgody. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody wystarczy poinformować nas o takiej decyzji mailowo na adres rodo@dss-recykling.pl, pocztą, poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na nasz adres podany na wstępie.

Prawo do skargi. Ma Pani/Pan prawo wnieść w każdym czasie skargę do właściwego organu nadzorczego (PUODO) w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (niezgodności przetwarzania z RODO).

Dobrowolność. Podanie danych osobowych, o które prosimy, na podstawie Pani/Pana zgody, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest warunkiem zawarcia z Panią/Panem jakiejkolwiek umowy i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Pani/Pana zgoda jest całkowicie dobrowolna i służy umożliwieniu nam marketingu naszych produktów i usług środkami komunikacji elektronicznej lub przetwarzaniu Pani/Pana danych biometrycznych (wizerunku na zdjęciach lub filmach).

Podanie pozostałych danych osobowych również jest całkowicie dobrowolne, jednak jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, w szczególności sprzedaży lub dostawy stłuczki szklanej lub innych towarów, w celu wykonania oferowanych przez nas usług, w tym transportowych, przyjęcia lub wydania towarów, rozpatrywania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych i reklamacyjnych oraz obsługi procesów płatności. Chociaż nie ma żadnego przepisu prawnego nakazującego podanie tych danych osobowych, bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać umowy.

Źródło pozyskania danych. Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy z uzupełnianego przez Panią/Pana formularza umowy, przesyłanych do nas zapytań ofertowych, z zawartych umów, w drodze ankiet bezpośrednich, od naszych partnerów handlowych i kontrahentów oraz z publicznie dostępnych rejestrów – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Profilowanie. Pana/Pani dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Szukaj
Close this search box.